Organizing Committee

I. Preparatory Committee

- Chairman: Zuoyu Zhou 

- Vice Chairman: Xudong Zhu

- Members: 

Zhubo Zhang, Shengying Zhu, Hengshan Zheng, Xiumei Wang, Lishuang Fan, Qiang Zhang, Jiayong Li, Yaqing Mao, Jingbin Zhang, Shengquan Yu, Jiangting Chu, Chen Wang, Meng Deng, Qiong Li

II. Academic Committee

- Chairman: Binglin Zhong

- General Govenor: Qiong Li

- Members:

Shijian Chen, Fanhua Meng, Peijun Guan, Haimin Liu, John Chi-kin Lee, Leslie Nai-kwai Lo, Lijuan Pang, Zhongying Shi, Jiayi Wang, Lan Ye, Zhenguo Yuan, Yongxin Zhu, Christopher Day, A. Lin Goodwin, Manabu Sato, Xiaoman Zhu, Xudong Zhu, Benlu Wang, Xinrong Zheng

III. Secretariat

Secretary-General: Huan Song

Executive Vice Secretary-General: Shengnan Li, Shujing Hou, Shenji Zhou

Members:

Shujing Hou, Xin Huang, Nan Li, Shengnan Li, Li Liu, Yang Liu, Man Lu, Huamin Qiu, Guoyuan Sang, Huan Song, Yang Yang, Shuang Zhao, Shenji Zhou

Important Dates

 • Thursday 22 Nov. , 14:00-20:00
  Registration (Early Check-in)
 • November 23-26, 2018
  WALS Annual International Conference
 • December 30, 2017
  First Round of Call for Proposals
 • March 1 - June 30, 2018
  Proposal Submission (tentative)
 • March 31, 2018
  Second Round of Call for Proposals
 • May 1 - September 9, 2018
  Early-bird Registration
 • August 24, 2018
  Review Result Announcement
 • September 1 - December 31, 2018
  Presenters may submit full papers/presentations for publication on the Post Conference section of the WALS website if you wish.
 • September 10 - October 31, 2018
  Regular Registration

Organizers

Links